Кижиниң октаргайы


Кижини бичии октаргай кылдыр санаар чорук үе-дүптен бээр турган. Эртем дылында ону микрокосм дээр. Кижиниң октаргайы каракка көзүлбес болза-даа, ол мага-ботка, кадыкшылга, аажы-чаңга көскүзү-биле илерээр.
Чижээ, чамдык кижилерни “ак сагыштыг”, а өскелерни “кара сагыштыг” дээр бис. Ол демдек каракка көзүлбес-даа болза, кижиниң иштики октаргайының боттуг шынарының үнелели-дир.
Кижи амытан каракка көзүлбес октаргайлыг, тодаргайлаарга сагыш-сеткилдиг, хей-аъттыг, сүлделиг, хаяалыг, сустуг, куъттуг деп тываларның кижи дугайында концепциязында айыттынган.
Мага-боттуң-даа, иштики октаргайның-даа байдалы кижиниң бодундан, ооң тура-соруундан, аажы-чаңындан, ажыл-херээнден, эртем-билииниң чадазындан хамааржыр.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню