КУШТАР БИСТИҢ ӨҢНҮКТЕРИВИС

Лиана Араптан – Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал суурунда чурттап турар. Ол чаа-ла 1 класс. Бичиизинден эгелээш-ле бойдуска, дириг-амытаннарга дыка ынак, хумагалыг уруг болган. Кышкы үеде кушкаштар чемгерер бажыңчыгаш кылгаш, аңаа хлеб тогланчызы, тарымал тоорук салып каар чаңчылдыг.
Ийи чыл бурунгаар кушкаш чемгерер бажыңчыгашты ачазы, акылары-биле кылгаш, соңга чанында көскү черге азып каарга кушкаш-даа келбес болган. Хүнүң-не соңгадан оозун көрүп, үнгеш кушкаштарны кыйгырып-даа турганы бар. Каш хонук эрткенде бирээлеп, ийилеп кээп турар апарган. Ам Лианушканың куштары бар апарган деп болур. Чамдыкта чем салып четтикпээн болза, чанында гараж кырында олургулапкан бижирежип турарын көргеш дыка-ла амыраар. Ылаңгыя кышкы үеде куштарга чем тып чиири берге дээрзин бичии камгалакчы ыяк билир апарган.
Силер кышкы үеде куштар чемгерип тур силер бе, уруглар? Лианага катчып, силер кандыг бажыңчыгаш кылып алганыңарны биске сонуургадып көрүңерем. Чагааларыңарны «Сылдысчыгаш» манап турар, уруглар!
#Кормушка #птицы #милосердия #Сылдысчыгаш_Солун
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню