Микробтар дугайында сонуурганчыг чүүлдер:


— суг чокка амыдырап шыдавас;
— 200 градус болгаш оон-даа куду хемчээлдиг соокту тоовас;
— улуг кижи бүрүзүнде 2 кил хире микробтар чурттап турар;
— бир дугаар микробтар 3,5 сая чылдар бурунгаар тывылган;
— чугбаан холдуң 1 кв см хире кезээнде-ле каш сая микробтар бар;
— микробтарны сугга 20 шак ишти хайындырарга-даа өлбес;
— олар ажык космоска безин өлбес;
— кижиге хамаарыштыг өлүмнүг хемчээлден 10 муң катап хөй радиацияны алгаш-даа дириг артар.
Ковид хамчыы дээрге-ле микробтар. Ынчангаш:
— холдарыңар удаа-дараа саваңнап эки чуп туруңар;
— камгалал маскаларны шын кедер;
— антисептикти ажыглаар;
— хөй улус чыылган черже барбас;
— бажыңга арыг-силигни сагыыр.
Кадык болуңар, уруглар!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню