«Сылдысчыгаштың» идепкейлиг чагыдыкчызы

Шаанак Даш — «Тывамедабөлүк» Парлалга Бажыңының иштинде «Сылдысчыгаш», «Тываның аныяктары» солуннарның чарлааны акцияның тиилекчизи. Ол ынак солуннарының чагыдылгазын кымны-даа мурнай кылдыртып алган. А акцияның негелдези езугаар тиилекчиге халас фотосессияны холдингиниң фотогравы кылыр. Шаанак фотосессияга киржир дээш, «Сылдысчыгаштың» редакциязынга чедип келирге, ооң дугайында сонуургап чугаалаштывыс.
Шаанак Даш – Кызыл хоорайның 9 дугаар школазының 4-кү классчызы. Юлия, Сергей Даштарның өг-бүлезиниң улуг оглу. 2 бичии дуңмаларлыг. Дуңмазы Шеңне бо чаа өөредилге чылында 1-ги классче кирген, Очур — Кызылдың дугаары 36 уруглар садының кижизиттирикчизи.
Шаанак 1-ги класстан тура-ла, шыдырааны сонуургап, «Два короля» деп шыдыраа клувунче барып эгелээн. Башкызы Долаан Салчак уругларга шыдырааның чажыттарын айтып берип, тергиин билиглерге өөредип турар. Бир-ле дугаар ол 3-кү классчы тургаш, шыдыраа маргылдаазынга киришкен. Аңаа 3-кү черге төлептиг болуп, медаль-биле шаңнатканын утпас.
2021 чылда база-ла шыырак түңнелдерни эккеп, маргылдааларга идепкейлиг киришкен.
Шаанак бичии-даа бол, кылбас-тутпас ажылы чок. Ол янзы-бүрү чаагай торттарны боду быжырып билир болду.
— Шаанак, торттарны кажан кылып эгелээн сен?
— Торттар-даа быжырар деп бодал меңээ чок турган. Бо чылдың март айда Irbis cake кондитер садыы торттар кылырынга мастер-класстарны эрттирип турарын авам билип каан. Оон мени ынаар сонуургадып аппарган. Аңаа чаңгыс катап баргаш, шупту чүүлдү билип, холум-биле кылып көргеш, торттар быжырар күзелим одунган.
— Дыка солун-дур! Торттар кылырынга чагыглар хүлээп турар сен бе?
— Эгезинде кылган торттарымны төрелдеримге сонуургадып, бажыңнарынга аппарып берип турдум. Олар ооң чаагайын онзалап, ажылымны улаштырар кылдыр деткип, аажок мактааннар. Амгы үеге дээр кандыг-даа торттарны, капкейктерни улуг кижиниң дузазы чокка, бодум кылып турар мен. Рецептилерни авам-даа айтып бээр азы бодум интернет четкиден-даа көрүп алыр чордум. Мээң торт кылырымны кижилер чоорту дыңнап, билип кааны ол боор, ам бо үеде чагыгларым көвей.
— Торт кылырындан аңгыда, кандыг мөөрейлерде киржип турар сен? Ынак эртемнериң?
— 2-ги класска өөренип тургаш, школаның Даңгына, Тажы мөөрейинге киришкеш, көрүкчүлерниң сонуургалын хаара туткан мен. Ол база меңээ бир солун ажыдыышкын болган. Ынак кичээлдерим – математика, чурук болгаш бойдус эртемнери.
Оон аңгыда танцы болгаш тыва костюм театры «Эдегейже» база барып эгелээн мен. Авам, ачам мени деткип, дузалажып, келир үеде чараш модель кылдыр мени көрүксээрлер.
— Чаа өөредилге чылында 4-5 демдектерге өөренип, торттар быжырып, шыдыраага ойнап, сонуургалдарыңны ам-даа делгемчидериңни күзедим, Шаанак!Алдынай СААЯ.
Чуруктарны Буян Ооржак тырттырган.

Меню