Тывызык барды-ла, уруглар!

Бир ава тоорук сайлааш, 121 сай арыглап алган. Оозун өг-бүледе хөй уруг-дарыынга деп-дең кылдыр үлеп берген. Ол аваның уруг-дарыы шупту каш кижи турганыл? Кижи бүрүзүнге арыглап каан каш сай онаашканыл?
Меню