Башкылар хүнү-биле!

Бистиң клазывыс удуртукчу башкызы Ульяна Александровна Кууларга башкылар хүнүн таварыштыр изиг байырымны чедирип олур мен. Башкывыс бисти эки өөренип, эртем-билиг чедип алзын деп кызып чоруур.
Ол  башкылаашкын шугумунга 27 чыл ажылдап чоруур. Байырлалыңар-биле шүлүүм бараалгаттым .

Бирги классче уткуп алган
Бирги башкым кажанда-даа уттундурбас
Бедиктерже үндүр чедип
Бижип, санап өөредип каан

Олут орбас кызымаккай, ажылы дээш
Оожум-топтуг билиин берип чорууру дээш
Орден-медаль шаңналдарлыг
Онза , ынак ием ышкаш мээң башкым

Чагып оргаш өөредип каар башкымга мен
Четтиргеним илередип
Чедиишкини , кадыкшылды күзевишаан
Чечек сунуп , черге чедир мөгейдим

Чадаананың дугаары 4 Байлак Вера Чүлдүмовна аттыг ортумак школазының 3 «б» клазының  өөреникчизи  Долу Комбу.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню