Салым-чаяанныг ажы-төлүвүстү деткиилиңер!

Чазактың аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Республикавыстың салым чаянныг ажы-төлү дээш сагыш човап көрээлиңер!» деп кыйгырыгны кылган.
«Ай-кыс, шыдаар! Эр-хей! Алдын медаль-биле школаны дооскаш, дээди өөредилге черинче киреринге Тываның өөредилге болгаш эртем яамызы өскүс уругга канчаар дузалашканыл? Ооң кандыг университетче өөренип кирип алганын билир бе? Чок, билбес боор. «Мындыг салым-чаяанныг ажы-төлүвүске дузалажып турар бис бе, мен дуза кылдыр чүнү кылган мен, чүнү кылып берип болур мен?» деп айтырыгны боттарывыска салыылыңар! Тывавысты алдаржыдып чоруур салым-чаяанныг ажы-төлүвүске дузалажып, олар дээш аарып чоруулуңар деп, Шолбан Кара-оол чазактың аппарат хуралынга удуртукчуларга чугаалаан.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню