Уругларга айыыл чок интернет

— Бодуңга хамаарышкан фамилия, телефон, школа дугаары, чурттап турар чериң адрези, пароль дээн ышкаш хууда медээлерни өске кижилерге айтып берип болбас, чажыт турар ужурлуг;
— Социал четкилерде эш-өөрүңнү ада-иеңге чугаалап тур. Чаа «эш» немээр деп шиитпирлеп алзыңза, ада-иең-биле сүмележип алганы дээре. Интернетте танывазың кижи кудумчуда дег айыылдыг бооп болур;
— Интернетте танывазың, билбезиң чүүлдерни ада-ие, улуг кижилерден кезээде айтырып, билип ап тур. Чүнү кылып болур-болбазын олар дораан айтып бээр.
— Интернетте кандыг оюннар ойнап турарың көргүзүп турар болзуңза, компьютерни багай вирустардан, өг-бүлеңни айыылдыг мошинниктерден камгалап турарың ол.
— Бир эвес сени интернетке таныжып алган эштериң ужуражырынче чалаар болза, чүгле ада-ие азы улуг кижи-биле кээп болуруңну сагындырып каг.
#Безопасныйинтернет #айыылчокинтернет #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун
Меню