Чайгы дыштанылгам солун болган

Күжүгет Алдын-Сай – Кызылдың 9 дугаар гимназия­зының тергиин эки өөреникчизи. Бо чылын ол 4-кү классты чүгле «5» деп демдектерге дооскаш, 5-ки классче шилчээн.

Тергиин эки өөрениринден аңгыда, бичии чаптанчыг кыс бүгү талалыг сонуургалдарлыг. Ол спорттуң волейбол, баскетбол хевирлерин хөлчок сонуургаар болгаш, эш-өөрү-биле ойнаарынга ынак. Спорттан аңгы танцы-сам, ыры-хөг–жүм, театрга хандыкшылдыг мен деп, боду чугаа­лаар. Кызылдың 9-ку гимназиязында уруг­ларның чогаадыкчы чоруун бедидип, немелде билиглер талазы-­биле янзы-бүрү чогаа­дыкчы каттыжыышкыннар ажылдап турар. Алдын-Сай база-ла бо бөлгүмнерже сонуургалдарының аайы-биле барып турар деп, уругнуң авазы та­йылбырны кылды.
Алдын-Сай өөренип турар клазының дугайында мын–чаар чугаалады: – Мээң өөренип турар клазым – анаа эвес, онзагай класс. Ол дээрге Аныяк инспекторлар отряды. Кысказы-биле ЮИД класс дээр. 4-кү классты доос­турган башкым Байлак Орлан-ооловна. Чаңгысклассчы эштерим шупту на­йыралдыг, таланты­лыг. ЮИД класс болганывыста, янзы–бүрү хемчеглерде киржип турар бис. Ылаңгыя орук чурумун хажытпас талазы-биле өске класстарда эш-өөрүвүске акцияларны эрттирип, сагындырыглыг бижиктерни-даа үлээр чордувус. ЮИД отрядтарның аразынга болуп турган хоорай, республика чергелиг слет-маргылдаага киришкеш, бо чылын тиилекчилер болган бис. Аңаа эштеривис, башкыларывыс-биле кады кызып белеткенген бис. Биске ада-иелеривис база дыка дузалашканнар.
– Чайгы дыштанылгаңны кайы хире эрттирип тур сен, Алдын-Сай?
– «Чайгы дыштанылгам дыка солун эрттирип тур мен. Эштерим-биле, авам суг-биле паркка дыштанып, хоорайывыстың төвүнде турар «Азия төвү» комплекстиң девискээринге барып агаарлап, солун чараш чуруктарга тырттыр–жып дээш чалгаараар чай чок мен. Удавас дыштанылга лагери баарынга белеткенип тур мен. Аңаа баргаш, хөй чаа эш-өөр тып алыр мен. Ооң мурнунда чүг­ле школа чанында лагерьге дыштанып турган болзумза, а ам стационарлыг лагерьже баар болгаш, ону дыка манап тур мен» – деп харыылады.
Алдын-Сай келир үеде эмчи болуксаар күзелдиг. Ол амдан эгелеп күзелин чедип алыр дээш, кызып өөренип турар. Авазы, ачазы кайы­зы-даа эмчи шугумунда ажылдап чоруурлар, ынчангаш уругнуң сонуургалының одунган чылдагааны-даа ол чадавас. Бодундан улуг акызы бар. Акызынга база дыка чоргаарланыр. Акызы хостуг хүрешке хандыкшылдыг, канчап билир келир үеде акым делегей чергелиг ат-алдарлыг спортчу апаарын деп, ол бодунуң күзелин илеретти. Чараш найыралдыг өг-бүлеге база чаптанчыг кызы Алдын-Сайга келир үеде чараш күзелдери бүдүнгүр болурун күзээр-дир бис.
Малина СОЛУН-ООЛ.

Меню