Хөгжүмге сонуургалдыг бичии кыс

Ховалыг Сюзанна — Кызылдың 15 дугаар лицейи ниң өөреникчизи. Ол бо чылын 3-кү классты дооск ан. Ам 4-кү классче шилчээн. Сюзанна информатика болгаш англи дыл кичээлдерин хөлчок сонуургаар.

«Сылдысчыгаш» солуннуң редакциязынга клазының дугайында ол мынчаар сонуургаткан.

— Клазымда шупту 32 өөреникчи бар бис. Клазывыс башкызын Бухтуева Светлана Альбертовна дээр. Башкывыска дыка ынак бис. Ол бистерни номчуп, бижип, санаарынга дыка кызып өөредип турар. Башкывыс дыка шыңгыы. Бисти эки өөрензин дээш, бистен онаалгалар ыяап кылган турар кылдыр негээр. Шыңгыы-даа болза биске ынак, дыка онзагай солун чүүлдерни тайылбырлап берип, класс шактарын кайгамчыктыг кылдыр эрттирип турар. Клазымда эң чоок эдержир эжим – Айлаш. Ооң- биле кады уруглар садынга-ла чаңгыс бөлүкче барып турган бис. Оон школага кээривиске, чаңгысклассчылар апарган болдувус. Эжим дыка эки, биче сеткилдиг, кажан-даа могаттынып, хорадап турбас. Айлаш эжимниң бодундан бичии дыка чаптанчыг үш дуңмалары бар. Мен эжимниң дуңмаларынга дыка ынак мен, оларны чаптаар мен.

– Өөредилгеден хостуг үеңде чүнү кылып турар сен, кандыг бөлгүмнер барып турар сен?

– Бодум чуруттунарынга дыка ынак мен. Оон аңгыда хөгжүм херекселдеринге ойнаарын шенеп чоруур мен. Бо чылдан эгелеп пианино ойнап өөренип тур мен. Пианинога өөредип турар башкым – Ажыкмаа Михайловна Айыжы. Дораан-на меңээ солун хөгжүм чогаалдарын берген. Бо башкымга база дыка ынак мен. Пианино кичээлдеринче улуг сонуургал-биле барып турар мен, оларны четтикпейн манаар мен. Өзүп келгеш, хөгжүмчү болур күзелдиг мен. – Чайгы дыштанылгаңны канчаар эрттирип тур сен, Сюзанна? – Чайгы дыштанылгамны солун кылдыр эрттирип тур мен. Авам суглар-биле агаарлап, паркка дыштаныр хүннерде солун кылдыр дыштанып турар бис. Удавас улуг улузум шөлээлей бээрге, суур барып, кырган-авам сугга дузалажыр мен. Кырган-а вам дээрге мээң авамның авазының авазы. Ол инектер, хой-өшкү азырап турар, дагаалары база бар. Мен хой кадаржып, бызаалар дозуп, дагаалар чемгерип, огород суггарып ынак кырган- авамга дузамны кадар мен. Хөгжүмге, уран чүүлге сонуургалдыг бичии кыстың келир үеде күзелдери бүдүп, күш-ажылчы, эки эртем-билиглиг, эш-өөрү-биле эп-найыралдыг, чуртувустуң төлептиг кызы болуп өзерин күзеп каалыңар!

Малина СОЛУН-ООЛ.

Меню