«KIDS» сеткүүлде чаңгыс чер-чурттуувус

Найыр Хертек – ада-иезиниң чаңгыс борбак чассыг оглу. Ол Далай-Лама башкывыстың төрүттүнген хүнүнде чырык черге бодараан. Ынчангаш ындыг ийик бе, чүнү күзээр, сонуургаар болдур, ону чедип алыр оол болган. Бичиизинден тура өөредилгеге салымныг, чаңгыс көрген, дыңнаан чүвезин сактып алыр. Уруглар садынга башкызының берген шүлүктерин 1-2 катап номчуп бээрге, дораан доктаадып алыр. 4 харлыында-ла үжүктерни таныыр, 5 харлапкаш номчуй берген. Школага өөренмейн тургаш-ла 4 оранныг саннарны кадып-казып билир апарган. Санга ынаа кончуг, чүнү-даа санаан турар. 3 харлыг бичии чүве ном тудуп алгаш, уруглар садында эштеринге тоолдаар турганын, башкызы Ольга Ивановна авазынга бо-ла чугаалаар.
Ол – Красноярск хоорайга төрүттүнген. 2 харлыында хоорайның 151 дугаарлыг уруглар садынче чоруп эгелээн. А бирги классче Кызылдың 1 дугаар школазынга өөренип кирген. Школада ынак кичээлдери – математика, орус дыл, литература, күш-культура.
6-гы классчы Найыр «4», «5» демдектерге өренип, ада-иезиниң езулуг дузалакчызы болган. Чайгы үеде даң бажында 6 шакта тура халааш, огородун суггаржыр, чашпанын аштажыр. Кыжын херим иштиниң харын ширбиир. Ажылдарны эр-кыс деп ылгал чокка кылып билир. Аяк-саваны-даа чугжуптар, бажың иштин арыглап-аштаар. Ыды Шокарны, диизи Багираны чемгерер, оларын чуур.
Ачазының-даа, авазының-даа талазындан шыдыраалаар акылары, даайлары бар болгаш, шыдыраа ойнаарынга ынак. Маргылдааларга баш бурунгаар белеткел чок, хенертен киришкеш-даа шаңналдыг черни чаалап алган кээр.
Найыр 2 класстан эгелеп Кызылдың уран чүүл колледжизиниң хөгжүм школазының кагар хөгжүм херекселдериниң салбырынга өөрени берген. Ында база-ла чедиишкинниг, башкыларынга макталдыг өөренип турар.
Шору апаргаш бут бөмбүүн сонуургап эгелээн. Чаңгысклассчы эштери-биле бут бөмбүүнүң секциязынче бижидип алгаш, «Мен бут бөмбүү ойнаарым ол авай, ачай меңээ «бутцыдан» (ойнаарда кедер идик) садып бериңерем» деп дыңнадып каан. «Найысылал» бут бөмбүү клувунга бир шыырак ойнакчы болуп, маргылдааларга шаңналдыг черлерни удаа-дараа эккеп турарлар.
Хостуг үезинде Найыр авазы-биле блины, манник, пицца быжырарынга ынак. Өг-бүле эртениң-не өөренип, ажылдап чоргуурда бот-боттарынга эки хүнзээрин, эки өөренирин күзеп, чаактарынче чыттажыр чараш чаңчылдыглар. Кежээ шупту чыглып келгеш, удуур мурнунда бөгүн эки, ажыктыг чүнү кылганын, кым кандыг хүнзээнин чугаалажырлар. Школаны доозупкаш ачазын дөзеп, программист болурун күзээр.
Эрткен чылын Россия чергелиг бичии уругларга мода журналынга Найырның чуруу үнген. Инстаграмга кастинг чарлаптарга, киржир күзелин илередирге, 20 хире уруг аразындан Найырны шилип алган. Ол 2019 чылдың чаа чылында Найырга улуг белек болган. Красноярск хоорайга барып киришкеш келген. Чаа чыл бүдүүзү болгаш, улуг хоорайда шупту чүве хуулгаазын ышкаш сагындырган.
Чайгы үеде Тываның чараш черлеринче барып, аржааннап дыштанырынга ынактар. Найыр ачазы биле сыырткыыш тудуп алгаш балыктаарынга дыка ынак. Авазы ак сеткилдиг, кээргээчел болурунга, а ачазы шыдамык болгаш эрестиг, хүндүлээчел болурунга оглун кижизидип турарлар.
Чуруктар өг-бүлениң архивинден.
#Сылдыстыңмаадыры #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню