Тывызыктан тываалыңар!

1) Өттунчектиң өөгун чежип чададым

2) Ачам берген чагыым , ам-даа көруп чададым

3) Дендии күштуг, девиденчиг үннүг

4) Дашты мөнгүн , ишти ириичел

5) Агы актан артык, каразы киштен артык

6) Маңнаар аьдым бажы чок

7) Өдээ ак, хою кара

8) Чыдын чытпас , чыжыр кара

9) Көк буга чер чыттап маңнады

#Сылдысчыгаш

Меню