Эйлиг-хемчилерге дуза

Эйлиг-Хем ортумак школазының өөреникчилеринге «Школаже киреринге дузалаш деп ачы-дуза акциязы езугаар өөредилге херекселдерин тывыскан. Тыва Республиканың Дээди Хуралының
депутаттарындан иштинде өөредилге херекселдери-биле четчелеттинген 10 рюкзакты база школаның доозукчулары Айдың, Алдынай Байлакайларның өг-бүлезинден 5 сумкаларны белекке берген.

Syldyschygash Solunu

Меню