Эрес кыс Долума

Украинада солдаттарга чагаа бижип чоруткан өөреникчиниң адын Долума дээр. Ол – Элегес-Аксы школазының 3-кү классчызы, бичиизинден тура гимнастикага сонуургалдыг. Эштериниң аразында эң-не идепкейлиг болгаш эки өөредилгези-биле үлегерлиг. Долума чурттуң камгалакчыларынга, акыларынга, чылыг сөстүг чагааны бижип, төрээн Тывазынче менди-чаагай чанып кээрин күзээн. Чагааны башкызы Долаана Александровна Хертек-биле сүмележип тургаш, чорутканнар.
Бичии уругнуң чагаазы Тывадан оранчок ырак Украинада тыва солдаттарга чеде бээрге, олар аажок өөрээннер. Делегей четкизинде боттарының хууда арыннарынга өөрүп четтиргенин, Долумага эки өөренирин күзээн.
Долума – аныяк өг-бүлениң ожук дажы дег уругларының ортун кызы. Угбазы Шоваа – сески классчы, бичии дуңмазы Шогжал ийи харлыг. Авазы Чаяна Ивановна – төөгү башкызы, ачазы база школада ажылдап турар. Ачазы Тимур Сергеевич – хөй-ле шүлүктерниң автору, уруу Долума база адазының изин баскан, хостуг үезинде шүлүктерни чогаадыптар.
Чайгы дыштанылгазында ада-иези-биле төрээн Чаа-Хөлүн эргипкеш кээр. Кадын-Навалар – ажылгыр, кежээ, үлегерлиг, чоннуң хүндүткелин чаалап алган аныяк өг-бүле. Үшкү классчы Долума школаны дооскаш, математика башкызы болур күзелдиг.
А. Тюлюш.
Чуруктар өг-бүлениң архивинден.

Меню