Күш-ажыл кижизидилгези

Бай-Хаактың ортумак школазының өөреникчилери клазының генералдыг арыглаашкынында идепкейлиг киржип турар. Уругларны чажындан күш-ажылга кижизидери чөптүг.

Оолдар, уруглар парталарын, сандайларны, соңга караан, харын-даа ханаларны безин арыдыр чугган.

Меню