Мөренде уруглар садының ажылы

Чаа өөредилге чылында Мөрен суурнуң «Солнышко» уруглар садының белеткел ажылдары бедик деңнелге кылдынганын демдеглевес аргажок.
Ажылдакчыларның ажылынга ынаан, сеткилинден ижинге бердинип, шудургу ажылдап турары садиктиң эргелекчизи Чалзырай Дарыймаа Ликтановнаның билдилиг удуртулгазы болур.
Ойнаар шөлдерни ФКӨС негелделери- биле дүүштүр кылган.

Меню