“Онзагай» уругларлыг аваларга белекти сөңнээн

Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларлыг иелерге хуужуурлар кылыр мастер-классты эрттирген.

Тыва национал аъш-чем кафезиниң улуг повары Саин-Белек Яндара аалчыларынга эът чемчилиг хуужуурлар кылырының чажыттарын көргүскен. Мастер-класс үезинде шала доңурган инек эъдин болгаш хой чаан бичеледир доорап алыр болза, хуужуурлар дыка чаагай амданныг болурун ол тайылбырлаан.
Чараш баартыктар кеткен авалар эгезинде далганын тудуп, шөйбексимээр төгелчик кылдыр чуггаладыр өйген. Оларга хуужуурнуң кыдыгларын чараштыр өрээн дег тудары арай нарын болган. Ынчалза-даа «башкызының» өөреткени-биле чоорту эвин-биле бергеннер.
Дөрт хуужуурга ниитизи-биле 400 грамм далган база 500 грамм чемчи херек. Далганны туткан соонда, бир шак хире «дыштандырар» ужурлуг. Авалар хуужуурну кылыптарга, улуг повар быжырып кирипкен. Чаа быжырган изии хевээр хуужуурларны иелер сүттүг шай-биле чооглаан.
Мастер-класстың киржикчизи Долума Сегбе ийи уруглуг. Хеймери – мунчу аарыглыг, доктаамал ажаалда-тежээлдеде. Ол бажыңындан өөренип турар. Аваның чугаазы-биле алырга, мындыг солун хемчеглерже үнүүшкүннер бичии-даа бол, оларны чардыктырар. Иелер чаңгыс черге чыглып келгеш, ажыктыг хемчеглерден аңгыда, ажыт-чажыт чок чугаалажыр болгай.
Сукпак суурдан Байлак Саая база ажыктыг мастер-класска күзелдии-биле киржир дээш келген. Ол үш ажы-төлдүг. “Онзагай уругларның авалары” деп бөлүктен бөгүнгү хемчег дугайында билип алган. Вайберде ол бөлүкте республиканың 60 ажыг авалары кирип турарын ол чугаалап турар. Ында олар кандыг-даа медээлер-биле солчуп, ажыктыг шөлчүгешти тып алганнар.
Киржикчилерниң аразында тос оолдуг ава Чодураа Ондар база бар. Аныяк аваның ажы-төлүнүң үжү кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг. Эр улус хуужуурларга дыка ынак деп ол эки билир. Ынчангаш арга-дуржулгалыг поварның чажыттарын өөренип алыр дээш келген.
Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының төлээзи Мерген Санчай-оол частың демдээ болур – чүзүн-баазын өңнүг тюльпаннарны аваларга тудускан. Ол ышкаш Улусчу фронтунуң кежигүннериниң мурнундан Ариана Салчак онзагай уруглар азырап, кижизидип турар иелерге суй-белектерни база тывыскан.

Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган.

Меню