«Волонтерлар дээрге кымнарыл ол?»

Кызылдың дугаары 3 школазының башкылары Бүгү-российжи «Кызыл крест» волонтержулар шимчээшкининде барык 25 чыл ажылдап турар. Кижилерге буян чедирип дуза кадып чоруур, энерел сеткилдиг башкылар. Олар өөреникчилери-биле чылдың-на хоочуннар бажыңнарынга, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга барып, солун көргүзүглерин бараалгадып, белектерин үлээрлер.
Башкылары-биле эгин кожа ажылдап чоруур волонтерлар – оларның өөреникчилери. Орук шимчээшкининиң аныяк инспекторлар клазы 11 «в», башкызы — Р.Ш. Ооржак, Полицияның аныяк өңнүү 8 «е» класс, башкызы — О.А. Опай-оол дыка көвей ажылдарны кылып чорудуп турарлар.
Оруктан бичии уругларны кежирип, дузалажып, автобуска олудун чайлап берип, аңгы-аңгы байырлалдарда акцияларны эрттирип, школаның иштинде корум-чурумну тудуп, чыскаалдар болгаш янзы-бүрү мөөрейлерни эрттирип турарлар.
Башкы Зинаида Оюн-ооловна Ооржак 4 «ж» класска «Волонтерлар дээрге кымнарыл ол?» деп ажык класс шагын бедик деңнелге эрттирген. «Буянныг чүрек» шаңналының эдилекчилери Ч.В. Сыгыртаа, О.А. Опай-оол – класс шагының кол аалчылары болган. Уруглар сонуургаан айтырыгларын салып, билбес чүүлдерин билип ап турганнар. Дузааргак, биче сеткилдиг, улуг улусту үргүлчү карактап, хүндүлеп чоруур деп башкылары өөреникчилеринге чагыг-сүмезин бергеннер.

#Волонтеры #Дети #Учителя #Школы #Кызыл #3школа_Кызыл #Сылдысчыгаш_солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню