Кызылда чайгы күш-ажыл лагери — ажыктыг дыштанылга

Чайгы дыштанылга үезинде үстүкү классчылар чүгле бойдуска дыштаныр эвес, харын-даа акша ажылдап алыр аргалыг. Шак ындыг арга күш-ажыл лагеринде көрдүнген.

Кызылдың № 5 гимназиязының школа чанында лагериниң бир отряды – күш-ажылчы. «Эколята» деп аттыг отрядта 14 хардан 17 харга чедир назылыг 20 уруг барып турар. Оларның кол сорулгазы – хоорайны ногаанчыдылгазы. Лагерьниң отрядының кежигүннери «Благоустройство» МУБ-туң ажылдакчыларынга найысылалдың кудумчуларын, парк болгаш өске черлерин ногаанчыдары-биле дузалажып турар.

Күш-ажыл ажыл-чорудулгазындан аңгыда, уругларга хүн чурумунда ыяап-ла эртенги сула шимчээшкиннер, 3 катап чемненилге, культурлуг-массалыг болгаш күш-культура-кадыкшыдылга хемчеглериниң программазы көрдүнген.

Элээдилерни чайгы дыштанылга лагерьлеринге түр када ажылга хаара тудары – акша ажылдап алыр эки арга болгаш ону бодунуң күзели-биле ажыглаары база боттарын улуг кижи ышкаш, хамаарылга чок кылдыр санаары. Кол сорулга – назы четпээннерни күш-ажылга хаара тудары.

#минобразованиятыва #трудовойлагерь #лок2022

Меню