21 өөрүшкү-маңнайлыг хүннер

Ак-Дуруг школазының чанында «Радость» дыштанылга лагериниң ээлчеглиг хаашкыны болган. Уруглар 21 хонук дургузунда уттундурбас өөрүшкү-маңнайлыг хүннерни эрттирген. Лагерьге дыштанган уруглар өөредиглиг оюннарны ойнап, арыг агаарга дыштанмышаан, спортчу маргылдааларга киржип турган.
Дыштанылга лагериниң поварлары уругларга чаагай чемни белеткеп берип турган. Дыштанылга сезонунуң дургузунда корум-чурум үрээшкини болбаан. Идепкейлиг уругларны шаңнап-мактаан.

Syldyschygash Solunu

Меню