Ак-Дуругда чайгы дыштанылга таарымчалыг

Чай — уругларның кадыын экижидип алырынга база мага-бодунга сайзырал алырынга таарымчалыг үе.

Ак-Дуруг школазының девискээринде хүндүскү лагерьниң 2 дугаар ээлчээ ажыттынган. Лагерьде 50 уруг дыштанып турар. Ында ажылдакчылары уругларга таарымчалыг байдалды тургузуп ажылдап турар.

Лагерьде онзагай салым-чаянныг уруглар хөй. Оларның бирээзинге Бегзи Найырны хамаарыштырып болур. Оолдуң тускай, чараш, солун, катаптаттынмас салым-чаяаны уругларны болгаш башкыларны кайгадып турар. Найыр цирктиң эге базымнарынга уругларны чедимчелиг өөредип турар. Ында бичии мячиктер, төгериктер болгаш өске-даа херекселдер-биле канчаар оюннар бар. Найыр көргүзүглери-биле чаштарны кайгадып турар.

Меню