Иштии-Хемниң көктүг-шыктыг арыг агаарында

Иштии-Хем суурнуң «Тайга» дыштанылга лагеринде уруглар чайгы үезин солун эрттирип турар. Эртенги шакта күш-культура шимчээшкиннерин кылгаш, амданныг аъш-чемни чиирлер. Хостуг үезинде чуруттунуп, арыг агаарга ойнаарлар.

Syldyschygash Solunu

Меню