Лананың чайгы школада дыштанылгазы

Лана Ховалыг — 7 харлыг бичии уруг. Лана уран чүүл колледжиниң чайгы школазынче барып турар.
«Сылдысчыгаш» солуннуң редакциязынга ол чайгы лагерьде бир хүннү канчаар эрттирип турарын сонуургаткан.- Бо чайгы уран чүүл школазында бис хүннүң биле ырлап, танцылап өөренип турар бис. Эртежик чедип келгеш, шупту деңге сула шимчээшкин кылыр бис. Улаштыр эртенги чемивис чиир бис.
Хүнзедир ойнап-хөглевишаан, аңгы-аңгы кичээлдер баар бис, оригами кылып өөренип турдувус. Бо хүн башкыларывыс биске концерт көөр силер деп сагындырды. Чайгы школа чаа-ла чүгле ийи дугаар хүн болуп турар, ынчалза-даа бистиң бөлүкте шупту уруглар-биле найыралдажып алдым.

Лана уран чүүл колледжиниң чайгы школазынче ырлап өөренип база хөй-хөй эштер тып, чайны солун эрттирип алыр дээш келген. Танцы болгаш ырыны Лана дыка сонуургаар болуп турар.
Чайын хостуг үезинде Лана эштери-биле даштыгаа-ла, кады ойнап эрттирер.

Лана «чечектерге» ынак, оларны көрүп азы өстүрүп ажаары бичии уругга дыка солун болуп турар.

Олчей СЕРЕН.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Меню