«Оазис» — онзагай дыштанылга лагери

Кызылдың 9 дугаар гимназиязының чанында ындыг чараш аттыг уругларның хүндүскү дыштанылга лагери ажылдап турар. Лагерь бо чылгы ажыдыышкынын июнь 3-те эрттирген. Ында ниитизи-биле 120 уруг хаара туттунган болгаш олар 4 аңгы отрядтарга хувааттынган. Лагерьниң дериттингени-даа, хүн чурумун тургусканы-даа өөреникчилерниң дыштанып алырынга, оларның хан-дамыр, мөзү-бүдүш талазы-биле сайзыралынга таарыштыр тургустунган.

Эртен эрте уруглар чыглып келгеш-ле, эртенги сула шимчээшкинни кылып эгелээр, ол хүнгү эртер хемчеглер-биле таныштырылга болгаш келгеннерни четчелеп-демдеглээр сорулгалыг шугум чыскаалын эрттирер. Оон ажы-төл отрядтар аайы-биле боттарының кижизидикчи башкылары-биле кады ойнап-хөглеп, солун хемчеглерге, мөөрейлерге киржири-биле белеткенип кириптерлер. Черле лагерьде уруг бүрүзү чалгаараар безин чай чок.

Лагерьде дыштанган уругларга бойдуста боду бүткен материалдардан кылыглар делгелгезин организастап эрттиргени онзагай болган болгаш, уругларның чогаадыкчы чоруун сайзырадырынга, боттарының аразында эптиг-демниг болурунга чаңчыктырып өөредиринге улуг идиг болганы чугаажок. Хөй санныг хемчеглерниң аразында июнь 12-де демдеглээнивис Россияның хүнүн «Оазистиң» уруглары онзагай кылдыр эрттиргеннер. Боттарының улуг төрээн чуртунуң төөгүзүнге, ооң ыдык демдектеринге хүндүткелди оттуруп, уругларның хамааты мөзү-бүдүжүн шын чиге хевирлээринге ол хүнгү эрткен хемчеглер езулуг-ла улуг рольду ойнаан дээрзи чигзиниг чок.

Оон аңгыда лагерьниң ажы-төлүнге хөглүг солун аттракционнарга ойнап, чайганып, паркка сагыш хандыр агаарлап дыштаныры оларның кадыкшылынга эки салдарлыг болуру билдингир. Лагерьниң начальниги аныяк башкы Алдынай Александровнаның дугуржуп организастааны «Көвүктүг оюн-тоглаа» уругларның сеткил-сагыжындан үр-ле үнмес боору магат чок. Ол хүн ындыг оюнну эрттирип турар аалчылар кээп уругларга езулуг-ла байырлалды кылганнар. Оюн-тоглаа эрткен соонда, чүгле уруглар эвес, а оларның ада-иелери база лагерьниң башкыларынга онзагай солун хемчеглер дээш өөрүп четтиргенин илередип турганнар.

Моон соңгаар-даа лагерьниң ажылы тура дүшпейн, ажы-төлдүң дыштанылгазынга ажыктыг, дээштиг болурунга бүзүрээр-дир бис!

Малина СОЛУН-ООЛ

Syldyschygash Solunu

Чурукту Интернеттен алган.

Меню