Тожуда «Тоолдар хүнү»

Тожу кожууннуң Тоора-Хем ортумак школазының чанында хүндүскү лагерьге «Тоолдар хүнү» эрткен.

Тоолдар хүнүнде уруглар стадионга эстафета маргылдаазынга киришкен. Олар стадионунну долгандыр кым дүрген халып кээринге маргышкан. Ооң соонда езулуг-ла «Тоолдар хүнү» эгелээн. Уруглар «Тоолдар билир сен бе?» деп викторинага киришкен.
Тоолдар хүнүнде уруглар улустуң аас чогаалын эки билип ап, хөй-хөй тоолдарның маадырларын өттүнүп, боттарының салым-чаяанын сайзыраткан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Меню