«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчизи

СПОРТКА ЫНАК
Шыдыраа Тюлюш 2004 чылда Чаа-Хөл суурга төрүттүнген. Ол — Оксана, Алдын-оол Тюлюштерниң өг-бүлезиниң ортун оглу. Угбазы Шыңгыраа — Тываның күрүне университединиң сургуулу, хеймери Шолбана — 5-ки классчы.
Шыдыраа Булуң-Терек ортумак школазының тергиин өөреникчилериниң одуруунда. Ол ам бо чылын школаны доозуп, бодунуң күзелин чедип алыр дээш өөренип чоруп каар. Тергиин өөредилгелиг, идепкейлиг өөреникчизин «Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» төлевилелинче башкылары деткип киирген турган. Ол Шыдырааның оруун ажыдып берип турар.
Ооң эң-не улуг күзели – келир үеде башкызы Артыш Минчит-оол дег күш-культура башкызы болуксаар.
Башкызы биче сеткилдиг, өөреникчилери-биле ажык чугаалажып, арга-сүмезин кадып чоруур. Янзы-бүрү маргылдааларже оларны белеткеп, деткип өөреникчилери дээш сагыш човап чоруурун Шыдыраа онзалап көөр.
Өөредилгеден аңгыда суурга болуп эртип турар мөөрейлерниң идепкейлиг киржикчизи – ырлап, танцылаар болгаш школаның хол бөмбүү ойнаар оолдар командазының шыырак ойнакчызы. Бүгү талазынга салым-чаяанныг оол деп болур.
— Өг-бүле хүнүн таварыштыр чүнү чугаалап болур сен?
— Бичии-ле хостуг үемде авам, ачамга дузалажырынга ынак мен. Ада-иеңерни кезээде хүндүлеп, үнелеп чоруңар. Биче сеткил – бирги черде!
— Дыка шын. Ада-иевисти карактап чоруулуңар, уруглар. Эш-өөрүңге чүнү чугаалаксаар-дыр сен, Шыдыраа?
— Кижи чажындан-на спортка хандыкшып, эртенниң-не сула шимчээшкиннер кылып турар болза, кадыынга дыка эки деп бодаар мен. Ынчангаш эш-өөрүмнү спортче хөй үени эрттирерин кыйгырар-дыр мен.
Шылгалдаларны эки дужаап, күзеп турар бодалдарывыс боттанырын эштеримге күзедим! — деп, Шыдыраа чугаалаан.

Алдынай СААЯ.

Меню