Өг-бүлем

Экии, хүндүлүг «Сылдысчыгаш»!

Мени Булат дээр. Шагаан-Арыгның дугаары 2 ортумак школазының 3 «д» клазында өөренип турар мен. Өөредилгем чогум эки, чүгле «4», «5» демдектерге доостум. Авам-ачамның хеймер оглу мен. Авамны Ая Васильевна, ачамны Буян Борисович дээр. Олар кайызы-даа кожууннуң төп эмнелгезинде ажылдап турарлар. Бо берге үеде чоннуң кадыы дээш хондур-дүндүр ажылдап турарлар.
Улуг угбамны Долгармаа дээр. Бийск хоорайда өөренип турар. Угбам база келир үениң эмчизи. А акымның ады Бады. Акым-биле адырылбас өңнүктер бис. Чүнү-даа канчаарда кады кылыр бис. Акым мени бут бөмбүүнге, хол бөмбүүнге, шыдыраага ойнаарынга өөреткен.
Авамның ада-иези Василий Монгушович-биле Людмила Сереевна Доспан-оолдар. Кырган-авам, кырган-ачам хүндүлүг дыштанылгаже үнгеш, мал-маган тудуп, бистерни күш-ажылга өөредип-кижизидип чоруурлар. Мээң өг-бүлем эп-найыралдыг, өг-бүлемге ынак мен.

Булат Хунай-оол
Шагаан-Арыг хоорай.

Меню