Өзүп келгеш ыт боор мен

Бичии Эртине эштери-биле ойнап турган. Херим даштынга элезинге ойнап олурган оолдар өзүп келгеш кым боорунуң дугайында чугаалажып органнар. «Мен садыгжы боор мен!» — садыг долдур конфеттерни чип болур. «А мен чолаачы боор мен, чараш машина мунар!», «Мен башкы боор мен»… Хенертен ыытавайн орган Эртине оргаш: «Мен өзүп келгеш ыт боор мен»- дээн. «Чүге?» — деп эштери айтырарга: «Хостуг маңнап чоруур, авазы суглар кадарып-даа турбас»- дээн.

#сылдысчыгаш_солуну

Меню