Ада-чурттуң камгалакчызы хүнүнге делгелге

Тываның К.И. Чуковский аттыг бичии уругларга республика ном саңы Ада-чурттуң камгалакчызының хүнүнге номнар делгелгезин ажыткан. Элээдилер болгаш аныяктар килдизинден «Камгалакчыларга – Алдар!» деп темага хамаарышкан сагышка тааржыр номну шилип ап болур. А Шериг техникага, төөгүге сонуургалдыг уругларның кичээнгейин «Чурттуң камгалакчызы – чоргааранчыг ат!» деп баартак хаара тудар.
Делгелгелерде салдынган номнарда дайынчыларның эрес-дидим чоруун, маадырлыг алдар-адын, чаагай сеткилдиин, карак-кызыл тулчуушкунун, чурттунга бердингенин көргүскен чогаалдарны чыгган.
Камгалакчылар хүнүнге белеткенип, чаа чүүлдер билип алыксаан уругларны ном саңының ажылдакчылары манап турар.
#КИЧуковканомсаны #февраль12 #адачурттуңкамгалакчызы #Кызыл #Сылдысчыгаш_Солун
Меню