Ада-иениң уруглары-биле кижизидилге ажылы

Ажы-төлүвүстүң айыыл чок чоруунуң дугайында айтырыг бо хүнде эң-не чидиг айтырыг болуп турар. Чүге-дизе чаштарывыска, үе аайы-биле алыр болза, айыыл кайыыын-даа, канчаар-даа кээп болур.

Ада-иениң уруглары-биле кижизидилге ажылы:

1. Уругларынга кандыг-даа маргышты чогуш-содаа-биле эвес, а эптиг-чөптүг чугаа-биле база шиитпирлеп ап болур деп чүүлдү тайылбырлаар.

2. Ада-ие серемчилелдиг болур болза эки! Оглу, уруу чүге орай удуп турарыл, чүге өөредилгези баксырап турарыл, чүге өөрениксевейн, школа барыксавайн турарыл, кым-биле эдержип турарыл, амгы үеде чүнү сонуургап турарыл дээн чүүлдү эскерип билип турары чугула.

3. Бис, ада-иелер, шупту ажыл-агыйлыг, мал-маганныг, кезээде чайывыс чок боор болгай бис. Ынчалза-даа бистиң уруувуска бо хүн, бо шакта бистиң сүмевис, бистиң дузавыс херек чадавас деп чүүлдү сактып чоруулуңар.

4. Ажы-төлүвүстүң сонуургалынга эптиг байдалды тургузуп, ооң сонуургалын сайзырадыылыңар.

5. Уругларыңар кайыын, кандыг медээлер ап турарын база хынап, билип алыры чугула. Телефонунда кандыг сайттарже кирип турарын болгаш телевизорда кандыг каналдарны даады-ла көөрүн эскерип көөр.

Ада-иениң эң-не кол шиитпирлээр ужурлуг айтырыы – ажы-төлүвүстү чараш мөзү-бүдүштүг, келир үеде бистиң чоргааралывыс болур кылдыр кижизидип алыры. Бо бүгүнү ажы-төлүвүске чугаалап, тайылбырлап тургаш уругну коргудуп, хорувайн, а оларның-биле оожум чугаалажып, сүмени кадып, өөредип кижизидери болур.

Ынчангаш бистиң ажы-төлүвүстен айыыл-халап чайлап-ла чорзун деп йөрээдивис!

Чурукту интернеттен алган.

Меню