Адалар хүнүнге тураскааткан конференция

Бөгүн Тываның Чазааның Бажыңынга Адалар хүнүнге тураскааткан конференция болуп эрткен.
Ажы-төлүнүң кижизидилгези, өг-бүлезиниң чаагай чоруу дээш адаларның харыысалгазын улгаттырар, эр кижиниң мөзү-шынарын баксыратпас, ооң ниитилелге туружун быжыглаар сорулгалыг бо конференцияны эрттирген.
Аңаа кандыг-даа кижини дүвүреди бээр санал-бодалдарны сайгарып чугаалашкан.
«Бистиң республикада ажыл чок адалар саны көвей. Ажыл чок деп чүве чок, эрес-кежээ кижи ажылды тып алыр, чалгаа кижи ажыл чогунуң чылдагаанын дилээр. Ажылга ынак кижиниң чурттап олурар бажыңының ишти-даа, дашты-даа дыка шевергин, чараш болур. Ону чанындан эрткен кижи дораан эскерип каар. Ынчангаш ажыл чок деп олурбайн, ажылдаалыңар!» — деп, Тываның Хөй-Ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак саналдаан.
Санал-оналдарның соонда, тергиин адаларны шаңнап-мактап, хөрек демдектерин байырлыг байдалга тывыскан. Оларның аразындан эң-не аныяк ада Алибек Хомушку «Тываның алдарлыг тренер башкызы» деп атка төлептиг болган.
«Тываның алдарлыг тренер башкызы» деп атка төлептиг болуп, хөрек-демдээн тывысканы меңээ дыка өөрүнчүг-дүр. Мээң чуртталгамда бүгү-ле чедиишкинимнерим чүгле ачамның ачызында болуп турар деп бодаар мен. Ол мени чажымдан-на эки кижи болур кылдыр кижизидип өстүрүп каан. Ачамның меңээ берип чораан сагыш-сеткилин, чагыг-сүмезин ажы-төлүмге, өөреникчилеримге дамчыдар ужурлуг мен. Ам бо үеде ачам бо залда олурар, ачамга изиг байырым чедирип, четтиргеним илереттим» — деп, тренер-башкы Алибек Хомушку чугаалаан.

Чурукту Виталий Шайфулин тырттырган.

#Адалар_хүнү #Конференция #Сылдысчыгаш_солуну

Меню