Айыыыл чок интернет

Интернет хүнден хүнче чоорту кижи бүрүзүнүң амыдыралынче сиңнигип кирип, ажыл-амыдыралдың адырылбас бир кезээ апарган дээр болза, ында черле чазыг чок деп бодаар мен. Мооң мурнунда кандыг-бир чүүл дугайында медээ хереглей бергенде, ону тып алырынга дыка хөй үени кижи чарыгдаар турган. Амгы үеде медээ дилээри дыка дүрген апарган, бир-ийи компьютерни баскылаарга-ла, херек чүүлүң дораан ажыттынып келир, дүргени-биле тып алыр сен. Бо талазы-биле интернеттиң ажыы кандыг-даа артык чугаа чокка кижиге улуг болуп турар. Ооң-биле чергелештир интернет четкизинге айыыл чок чорукту сагыырын база утпаза чогууур.
Амгы үеде кижи бүрүзү аай-дедир бодунуң-даа, өске-даа улустуң дугайында, ажыл-агыйга хамаарышкан янзы-бүрү медээлерни чажыт, бүгүдеге тарадып болбас деп чүүлдү сагып билбези хомуданчыг. Ооң уламындан өске кижилер, ылаңгыя багай сеткилдиг улус, оларның ол чажыт болгу дег медээлерин чииги-биле тып ап, боттарының багай ажыл-херээнге бо-ла ажыглай бээрин билир бис. Ылаңгыя бичии чаш ажы-төлге хамаарыштыр медээлер дыка чажыт болур ужурлуг. Чаш кижиниң амыдыралын чер бүрүзүнге, кижилерге тарадып, ооң чуруктарын, ооң дугайында медээлерни Интернет таварыштыр салып болбас.
Ооң-биле чергелештир айыылдыг болгу дег вирустуг багай медээлерни четкилерде тарадып турар сайттар база бар. Ындыг сайттар бистиң техникавыска, компьютерлеривиске кончуг багай. Ынчангаш Интернет четкизинге ажылдаарынга, оон янзы-бүрү медээлер дилеп, тып алырынга ону ажыглап турар кижилер база дуржулгалыг болур ужурлуг, серемчилелдиг болурун черле уттуп болбас.
Айыыл чок Интернет-биле ажылдаарының үе-шагының хемчээлин, кызыгаарын шын сагып билиринче шуптуңарны кыйгырыксаар-дыр мен, өңнүктер. Амыдыралывыска чиигелделиг, дыка улуг ажык-дузалыг апарган Интернедивиске шупту кичээнгейлиг, оваарымчалыг болуп көрээлиңер!

Алдынай ДОНГАК, 7 «а» класстың өөреникчизи.

Меню