АНЫЯКТАР КОРОНАВИРУСКА УДУР

Бо хүн чазактың аппарат хуралы чаңчыл езугаар коронавирус хамчыының дугайында айтырыгдан эгелээн. «Коронавирус хамчыы бистиң амыдыралывыста ам-даа үр турар дээрзи билдингир. Ооң-биле «кады чурттап», аңаа удур демисежип өөренир ужурлуг бис. Бо талазы-биле чурттуң Баштыңы В. Путинниң деңнелинге тодаргай чугааны кылган. Ону шупту удуртукчулар көрген боор. Ынчангаш шупту болдунар аргаларны ажыглап тургаш, вируска удур тулчуп, чоннуң амы-тынын камгалаары чугула.
Бо таварылгада удуртукчулар чүгле статистика сан-медээзин маңаа номчувайн, проблеманы хандыр сайгарып ажылдаары херек. Тывада байдал берге-даа болза, чаңгыс деңнелде туттунуп турар. Ол деңнелди быжыг тудуп, аарыгның чыпшынып-тараарын эвээжедири чугула.
Ынчангаш бо хүн мени сонуургадып турар айтырыглар:
1. Дүрген дуза эмчилери аарыг кижилерге кайы хире болгаш кээп турарыл?
2. Аарыгның им-демдектери чок, ынчалза-даа аарыгзап турар кижилерге терапевт эмчи кээп турар бе? Хамааты-биле харылзашкан соонда, кайы хире үр болгаш чедип турарыл? Терапевт эмчи чадаг чедип турар бе азы ковидбригада эмчилерин аай-дедир сөөртүр автомашиналар четчир бе?
Бир эвес чедишпейн турар болза, ам каш автомашина херегил?
3. Оон аңгыда мурнуку одуругларда ажылдап турар хамаатыларга стимулдуг төлевирлерни канчаар чорудуп турарыл?
4. База бо үеде эм-таң айтырыы кол черни ээлеп турар. Амбулаторлуг эмнээшкинде кижилер эмнерни ап турар бе? Ол эмнерни бээр-бербезин кым шиитпирлеп турарыл?
5. Ниитизи-биле маршрутизация дугайында тодаргай хемчеглерни чугаалап көрүңер — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралды эгелээн.
Самир АСПАН-ООЛ, «Аныяк гвардия» хөй-ниити организациязының Тывада удуртукчузу: — Неделя санында волонтержу аныяктар коронавируска удур хемчеглерде киржип турар. Оларның аразында аныякгвардейжилер коронавируска удур хемчеглерде идепкейлиг киржип турар. Чижээлээрге, Бии-Хем кожууннуң аныяктары «15 буянныг херектер» деп марафонну чарлааш, Туран кожууннуң чурттакчы чонун маска кедер чурумну сагыырынче кыйгырбышаан, хөй-ниити черлеринге информастыг хуудустарны аскан.
Оон аңгыда Барыын-Хемчик кожууннуң аныяктары Кызыл-Мажалык суурнуң аптекаларында эмнерниң өртектеринге мониторингини кылган. Оон түңнелин алгаш көөрге, ук суурнуң аптекаларында вируска удур эмнер, маскалар, резин хол-хаптары бар. Аптекаларда өртектер чаңгыс деңнелде, ындыг-даа болза «Арбидола», «Арпефлю» и «Гриппферона» дээн ышкаш эмнер ховартааны илерээн.
Шак мындыг ажылды ам-даа уламчылаар бис.

Мира КОНГУЛ-ООЛ
#тыва #кара_оол #чазак #аппаратхуралы #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню