АВАЗЫНЫҢ ЧОРГААРАЛЫ

Айлана Баян-оол 2007 чылдың тос айның дөртте төрүттүнген. Авазы Ольга Николаевна Баян-оолдуң чаңгыс чассыг уруу. Ол — Кызылдың Бухтуев аттыг дугаары 1 школазының 7 «г» клазының өөреникчизи.
Бичиизинден-не чурулгага, даштыкы дылдар өөрениринге, танцы-самга, спортка сонуургалы улуг. Амгы үеде чурулга болгаш дылдар өөренири Айланага эң кол черни ээлеп турар.
Чуруттунарынга ынак болгаш, ол эскериичел, тускай чараш чүүлдерге көрүжү делгем база чогаадыкчы чоруу сайзыраңгай кыс. Бичии-ле хостуг үези тыптып келзе, янзы-бүрү өңнерлиг карандаштар, фломастерлерин туда каапкаш, бир-ле көрүп, сактып алган чүүлүн чараштыр чуруп үндүрүп каар.
Школадан аңгыда немелде өөредилге төвүнде англи дылды база ханы өөренип турар. Даштыкы дылдарны эки өөренип алгаш, аңгы-аңгы чурттарже дыштаныксаар.
Айлана ТикТок, инстаграм, ютубтан бодунга ажыктыг чүүлдерни көрүп алгаш, дораан өөренип аптар. Ындыг бичии хирезинде арынга макияж кылыр. Кылып каан макияжын көөрге, мастерлер кылган дег шынарлыг болгаш чараш. Авазының арнын ажылдап чоруур мурнунда-ла, чараштыр будуп бээр. Бодунуң болгаш авазының эш-өөрү Айлананы макияж кылыры-биле чалап-даа турар апарган. Макияжты кылырының аңгы-аңгы хевирлерин шуптузун боду интернет четкизинден көрүп, өөренип ап турар.
Үе-чергези эш-өөрүнге чагыы – аваңар силерни канчаан төрээн-дир, бодуңарны ол-ла хевээр хүлээп алыңар.
Бодуңарга ынак болуп, хүндүлеңер!

Алдынай СААЯ.
Чуруктар өг-бүлениң хуу архивинден.

Меню