Август 5 — Светофор хүнү

Уругларга орук дүрүмнери

— Машина оруун чүгле чадаг кижи эртер «зебрадан» кеш;
— Эртип болурун чөпшээрээн светофорнуң чүгле ногаан өңү чырый бээрге, ынчан кежер;
— Кылаштаар беттинде баштай солагай талазынче, оон ортузундан чарган шыйыг кээрге оң талазынче көрүп эртер.
— Светофорнуң ногаан чырыында саннар эвээш үени көргүзүп, четтикпейн баар хире болза, дараазында ногаан чырыкты манап ал, далашпа;
— Орукта халдып турар машиналар мурнунче халыва;
— Машина оруунга ойнап болбас;
— Чоогуңда чадаг кижи кежер чер чок болза, оруктуң кыдыы-биле кылаштап чорааш «зебрага» чедип ал.

#орукдүрүмнери #сактыпал #сылдысчыгаш_солуну

 

Меню