Ажыл кылыксавас уругларга номчуп бээр тоол

«Хоранныг салаалар»

Бир-ле черге бичии оол чурттап чораан-дыр эвеспе. Оолдуң угааныы-даа хөлчок , муңгаргай карактарлыг, чугааланып билир салааларлыг чүве-дир. Ооң салаалары үргүлчү-ле мынча деп чугааланырлар: «Билбес бис», «Шыдавас бис», «Кылбас бис», «Хөңнүвүс чок». Чүнү-даа кылыр дээрге аажок берге болу бээр.
Хол хавын кедери, агаарлаашкын соонда холдарны чууру, ойнаарактарын аайлаары халалыг болу берген. Ооң хоранныг салаалары оолга «Кылбас бис», «Шыдавас бис», «Хөңнүвүс чок», «Билбес бис» деп, үргүлчү чугаалаар болу бергени-биле, оол доңуп, аштап, чунмас болуп хирлиг чоруур апарган.
Бир-ле катап оол угаанныг бажын ажылдадып, салааларын көгүткен. Адыр черле «Че-че» дивейн, «Че-ве!» деп чугаалажыылыңарам. Мерген угааны-биле салааларын көгүдүп алган.
Салаалар шынап-ла «Че-че» дивейн, «Че-ве!» дишкеш, «Шыдаар бис», «Кылыр бис», «Билир бис» дижип эгелээннер. Оолдуң караа өөрүшкүлүг болуп, угаанныг бажы-биле боданып, чалгаа салааларын кежээ кылдыр, шупту ажылды кылып билир кылдыр өөредип алган. Ооң карактары ам үргүлчү хөглүг, өөрүшкүлүг, а хоранныг салаалары улуг-биче кижилерге дузалажып чоруур апарган-дыр оо!

Милана Монгуш ,
Ак-Довурак хоорайның «Теремок» уруглар садының
кижизидикчи башкызы.

#тыватоол #сылдысчыгаш_солуну

Меню