Бүгү-российжи «1418» угаан оюну март 17-де болуп эртер

Ук оюнну тургускан кол сорулгазы аныяк-өскен чуртунуң төөгүзүн кайы хире билирин илередир болгаш аңаа сонуургалын оттурары. Төөгүнүң бир арны болур Ада чурттуң Улуг дайынынга киржип чораан хоочуннарның маадырлыг чоруун кижи бүрүзү билир турар ужурлуг.

Оюн онлайн хевирге, 14-18 харлыг школачылар аразынга эртер. Дорт эфирге башкарыкчы айтырыгларны салырга, көрдүнген минута иштинде дүрген харыылаар. Харыызы шын-меге болганын башкарыкчы дыңнаткаш, төөгүлүг болуушкуннуң кыска тайылбырын чугаалаар. Киржикчи бердинген айтырыгны харыылап шыдаваза-даа, шын харыыны билип алыр аргалыг болур. 20 айтырыгның 10-у регионалдыг төөгүден келир.

«1418» угаан оюнунда Герман фашистерниң Совет Эвилелинче халдааны1941 чылдың июнь 22-ден Тиилелге 1945 чылдың май 9-ка чедир айтырыглар колдап турар.

Оюнга командаларга чарлып алгаш киржир. Бир командага-ла капитаны-биле катай 10 киржикчи турар. Оюннуң киржикчилери март 15-ден эгелеп «игра-1418.рф» платформага ыяп бүрүткелди эрткеш, ойнаарын дыңнадып турар.

Чедиишкинниг оюнну күзедивис, уруглар.

#игра1418рф #угааноюну #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню