Бүгү-россия чергелиг «Чурагай кичээли» акция

Бо хүн Бүгү-россия чергелиг «Чурагай кичээли» республиканың школаларында эгелээн. Ук акция февраль 8-тен 22-ге чедир үргүлчүлээр. Кичээлдерге 1-ден 11 класстың өөреникчилери интернетке бодун шын алдынарын өөренирлер.

«Сылдысчыгаш» уруглар сеткүүлү Кызылдың 7 дугаар школазының 7 «б» клазынга болган кичээлге киришкен. Кичээл ийи кезекке эрткен: бирээде, айыыл чок интернет болгаш интернетке бодун шын алдынарының дугайында тайылбыр ажылы, ийиде, компьютерде тускай программага өөренген айтырыгларын харыылаар тренажер-биле ажыл.
Кичээлди уруглар улуг сонуургал-биле дыңнап, тренажерда айтырыгларга бедик балдарга харыылааш, өөредилгени эки эрткен деп сертификаттарны алганнар.

Ай-Белек Агбаан: «Тренажерга ажылымны 70 баллга кылдым. Интернетке бодунуң дугайында медээлерни үен-даян салбас. Чажыт пароль, логинин өске кижилерге айтып бербес, бодунуң ат-сывы, азырал дириг амытаннарының шолазы-биле пароль кылбас, нарын саннар үжүктер кирип турар кылдыр кылып алырын кичээлге билип алдывыс. Мындыг солун кичээл бир дугаар болуп тур. Ол дугайында ада-ием база меңээ тайылбырлап, чугаалап берген. Ынчалза-даа чаа, билбезим чүүлдерни бо хүн билип алдым».

Школаның информатика башкызы Марианна Намчыл-оол: «Амгы үеде уруглар боттарының камгалалын бодаар ужурлуг. Дыка хөй уруглар интернет кошкан соталыг телефоннарны ажыглап турар. Өске уругларга көөрде хоорай уруглары чугаакыр, хөй улус-биле харылзажып турар, аңгы-аңгы мессенджерлерде бижидилгелерлиг болгаш, бо кичээл дыка ажыктыг болуп турар. 1 класстан эгелеп-ле класс башкылары айыыл чок интернет дугайында өөредип эгелээр. Чогум информатика кичээлин 7 класстан эгелеп өөренип эгелээр. «Чурагайлыг кичээл» сайтызында моон-даа өске темаларга хамаарышкан кичээлдер хөй. Уругларның сонуургалдарынга, чүткүлүнге, төөгүлүг хүннерге хамаарышкан кичээлдерни бүдүн россияның уруглары оон кичээлдеп турар.
#Образование #Точкароста #УрокЦифры #7школа #Кызыл #Сылдысчыгаш_Солун

Меню