Бүгү-россия чергелиг сактыышкынның акциязы БЛОКАДА ХЛЕВИ

Ленинградка блокада 1941 чылдың сентябрь 8-тен 1944 чылдың январь 27-ге чедир 872 хонук үргүлчүлээн.
Ада-чурттуң Улуг дайынының эгезинде Ленинград хоорайның чурттакчылары 3 сая чедип турган. Дайын эгелээрге 1 763 120 кижини өске черлерже көжүрүп четтигипкен. 431 муң кижи фронтуже чорупкан. А блокада соонда, 1944 чылдың январь айда 557 700 чурттакчы арткан. Чоннуң 97 хуузу аш-чуттан өлген. 3 хуузу бомбалаашкыннардан амы-тынындан чарылган.
Маадырлыг Ленинград 150 муң артиллериялыг снарядтарның частыышкыннарын шыдажып эрткен. 5 сая кв м чуртталга шөлү, 610 школалар болгаш уруглар садтары, 21 эртем-шинчилел черлери, 840 заводтар үрелип бузулган.
Ленинград блокадазы чүгле ол үениң чуруктарында эвес, «Блокада хлевинде» база сиңниккен. Эвээш эвес ленинградчылар блокада хлевиниң кескиндизин ол кадыг-дошкун чылдарның тураскаалы кылдыр шыгжап чоруурлар. Блокаданың кырган-ава, кырган-ачалары уттундурбас каржы чылдарны хөрээнде бүдүү шыгжап чоруурлар. Оларның маадырлыы-биле эрткен оруун амгы үениң салгалы утпайн сактыр – хүлээлгевис.
#Никтонезабыт #Кымдаауттундурбаан #Блокатныйхлеб #Ленинградцы #Память #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню