Байырлалдың тывылганы

Бүгү-делегейниң чогаалчылар хүнү 1986 чылдың март 3-те тывылган. Чогаалчылар клувунуң 48 дугаар съездизинге чогаалчылар хүнү — чаа байырлалды тургузар деп шиитпирлээн.

Чогаалчылар үжүк-бижик чок үеден бээр турган. Ол үеде оларның чугаазы саазынга бижиттинмейн, аастан аасче дамчып чораан. Ынчангы чогаалчыларның чогаалдарының чамдыызы бо хүнге чедир кадагалаттынмайн барган. Хөй чүс чылдар иштинде оларның ажылы үнелеттинмейн чораан. Чогаадыкчы ажылын чонга бараалгадып, садарын хүрүм деп көрүп чораан үелер турган. Ынчангаш авторлар чүгле боттарынга чогаадып чораан. Чогаалчылар хүнү орай тургустунган деп болур.

Чогаалчы – анаа-ла мергежил эвес салым-чаяан-дыр. Бодалын чараштыр, чаңгыс-даа частырыг чокка саазынга бижип болур, ынчалза-даа салым-чаяан чок болза, номчукчунуң чүрээнче орук ажыттынмайн баар. Сөстүң езулуг мастерлери номчукчуну түр када шын үеден шуут өске делегейже шымны бээринче албадаптар.
Кайы хире-даа назы харлыг кижи чогаалчы болу берип болур. Чүгле улгадып, хүндүлүг дыштанылга үезинден эгелеп чогаал бижип, азы элээди үезинден эглээш-ле билдингир чогаалчылар апарганнар делегейде хөй. Чогаалы болуру кажан-даа орай эвес.
#Всемирныйденьписателя #Чогаалчылархүнү #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню