Башкыларның август чөвүлел хуралдары

Август 24-26 хүннеринде республиканың аңгы-аңгы черлеринге болгаш онлайн шөлчүгештерге 2020-2021 өөредилге чылының түңнелдерин үндүрбүшаан, чаа сорулгаларны салып, “Өөредилгениң шынарындан амыдыралдың шынарынче” деп башкыларның август чөвүлел хуралдарын эрттирген. Хуралдарны санитар-эпидемиологтуг негелделерге дүүштүр организастаанын сагындыраал.
Бо хүн Лопсан-Кенден Ооржак Мижит-Доржуевич аттыг 18 дугаарлыг школага болуп эрткен башкыларның август чөвүлел хуралынга РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцовтуң видеокыйгырыында деткимчениң болгаш өөрүп четтириишкинниң сөстери дыңналган.
Чаа өөредилге чылында башкыларның шалыңын өстүргенин өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай дыңнаткан.
Оон аңгыда башкыларның болгаш кижизидикчилерниң ажылының шынарын экижидери дээш өөредилге адырында өске-даа айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.
Хуралга республиканың тергиин башкыларын шаңнап-мактап, хөрек демдектерин тыпсып, чараш чечектерни сөңнээн.
Меню