Бичии армейжи мен

Экии, ынак өңнүүм Сылдысчыгаш!

Мээң адымны Омак Шоюн дээр. Мен Берт-Даг ортумак школазының өөреникчизи, бичии армейжи мен. Чаа чылды бистиң класс дыка солун эрттирдивис. Башкывыс Аяна Яндаевна биске чараш ыры, танцы, шүлүктерни өөреткеш, кайгамчык солун оюннарны ойнаткан. Бистиң өг-бүлевисте 7 кижи бар — авам, ачам, 3 угбаларым, мен, бичии дуңмам. Бажыңывыста улус хөй болгаш, кажан-даа чалгааравас мен. Бо кышкы дыштанылга үезинде Шагаага белеткенип, манчы-бууза кылып, арыгланып-аштанып турдувус.

Авам угбаларымны чем кылып өөредирге, мен база сонуургап, дузалажып турдум. Ачамның кол дузалакчызы болганымда, ыяш чарып, хар аштап база турдум. Ачам-биле шыдыраалаарынга ынак бис. Чылдың-на школага болуп турар шыдыраа мөөрейинге дыштанылгам үезинде белеткенип, ачамның чагыг-сүмелерин кичээнгейлиг дыңнап, сактып алган мен. 2-ги улдуңну «4-5» демдектерге доосканымга дыка өөрүп тур мен! Моон-даа соңгаар кызып, авам-ачамның бүдүштүг, бүзүрелдиг оглу болур мен!

Омак Шоюн,
Берт-Даг ортумак школазының
6-гы школазының өөреникчизи.

Меню