Билир сен бе?

Бүгү делегей байырлалдары

Хоойлужуткан байырлал дээрге бир чуртка азы бүдүн делегейге хоойлу ёзугаар эрттирер байырлал болур. Бүгү делегей байырлалын делегейниң чоннары шупту эрттирер. Чүге дизе оларның утказы делгем, бүгү делегей чергелиг болур.

Бүгү делегей байырлалдарынга дараазында байырлалдар хамааржыр:

Чаа чыл байырлалы (декабрь 31);
Бүгү делегейниң херээженнер хүнү (март 8);
Бүгү делегейниң театр хүнү (март 27);
Бүгү делегейниң кадыкшылга хүнү (апрель 7);
Бүгү делегейниң космонавтика хүнү (апрель 12);
Бүгү делегейниң аныяктарының эп-сеткил каттыштырылгазының хүнү
(апрель 24);
Бүгү делегейниң частың болгаш күш-ажылдың байырлалы (май 1);
Бүгү делегейниң музейлер хүнү (май 18);
Бүгү делегейниң уруглар камгалалының хүнү (июнь 1);
Бүгү делегейниң бойдус камгалалының хүнү (июнь 5);
Бүгү делегейниң тайбың хүнү (сентябрь 1);
Бүгү делегейниң хөгжүм хүнү (октябрь 1);
Бүгү делегейниң студентилер хүнү (октябрь 17) дээш оон-даа өске.

Даартагы хүнде Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың хоойлужуткан байырлалдарын билип алыр сен, өңнүк!

Меню