БОДАЛДЫГ ТЫВЫЗЫК

Бир ашак өшкү кадарып чораан. Чаъс чаап келирге, улуг хуназының сегелиниң алдынга чаглактанып олурган. Бир улуг буга өлүп калган. Хаан-Херети куш буганың эъдин теп алгаш, шимчевейн турган хунаның мыйызының кырынга олуруп алгаш, эъдин чип олурда, ашак өрү көрүптер орта, ооң улуг караандан корткаш ужуп ал-ла ыңай боорда, буганың чарнының сөөгүн оскунупкан. Ол сөөк ашактың караанче кире берген. Кыдаттар чедип келген. Ашак: «Караамда чам кире берген, ону ап каап көрүңер» — дээрге, олары көөрге улуг сөөк болган. Буза шаап ужулгаш, тергелеп сөөртүрге чеди казак терге болган-дыр. Дилги келгеш, буганың эъдин доозазын чипкеш барган-дыр. Буга улуг бе, Хаан-Херети, хуна, ашак улуг бе, дилги улуг бе, тывыңар!
#тывааасчогаалы #тывызыктар #матпаадыр #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню