«Чаңгыс дээр адаанда» төлевилел боттаныышкында

«Чаңгыс дээр адаанда» төлевилел-биле январь 28-29 хүннеринде Сарыг-Септиң Ю.А. Гагарин аттыг 1 дугаар школазының башкылары Ак-Довурак хоорай, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга кожууннарже аалдап чорааннар. Семинарга Ю.А. Гагарин аттыг школаның директору, башкылар, шупту 7 кижи киришкеннер. Оларның сорулгазы чаа төлевилелге даянып алгаш бот-боттарындан дуржулга солчуру, орус дыл кичээлдеринге дыл сайзыралы болгаш доозукчуларның шылгалдага белеткелин чаңгыс аайлаары дээш оон-даа өске. Орус дылга, математикада, төөгүге чаңчылчаан кичээлдерден аңгыда интерактивтиг, амгы шагның дериг херекселдерин ажыглаан солун кичээлдерге уруглар идепкейлиг киришкен. Чүгле өөреникчилер эвес, башкыларның аразында ажыл-херекчи методиктиг чаартылгаларны чуглаашкан.

Ийи хонук үргүлчүлээн хемчеглерниң түңнелдерин үндүрүп, эки киришкеннерге сертификаттарны тывыскан. Шупту школалар «Чаңгыс дээр адаанда» төлевилел школаларга ажыктыг, кол, өөредиглиг эгелээшкин деп көрген.

Кызыл-Мажалыктың 2 дугаар болгаш Тээлиниң 1 дугаар школалары-биле ам-даа улаштыр кады ажылдажылганың дугуржулгазын кылган.
Мындыг үнүүшкүннер школалар аразында арга-дуржулга солчулгазы, интернационалчы найыралды оттурарынга болгаш өөредилге-даа, кижизидилге-даа ажылынга чугула. «Чаңгыс дээрниң адаанда» төлевилелди республикага ам-даа калбартып, өске кожууннар школалары катчып, үнүүшкүннер уламчылаары-ла боор.
Ийи хүн болган хемчеглерге 154 өөреникчи, 98 башкы хаара туттунган.
Чуруктарны интернеттен алган.
#ПодОднимнебом #ЧаңгысДээрниңадаангаТөлевилел #Сарыг_Сеп #Сылдысчыгаш_Солун

Меню