«Чаңгыс дээр адаанга» регионалдыг төлевилел Тес-Хем кожуунда

Ук төлевилел республиканың кожууннарының аразынга 3 чыл үргүлчүлээрин сагындырып каалы. Бо удаада «Чаңгыс дээр адаанга» төлевилелдиң ажыдыышкынын Тес-Хем кожуун кылган. ТР-ниң өөредилге яамызындан делегацияны чылыы-биле уткуп алганнар.

Самагалдайның 1 дугаар школазынга доозукчу 9, 11 класстарга математика, орус дыл, биология, төөгү болгаш өске-даа кичээлдерге солун консультацияларны эрттирген. Оон аңгыда бичии уругларны спорт школазынга республиканың немелде өөредилге төвүнүң организастааны ТАР-ның 100 чылы темага оюннарны ойнааннар. Күш-культура кичээлинде чүгле мага-бот сайзырадыр эвес, угаан-медерел сайзырадып ойнап болурунга уруглар дыка таарзынган.

ТР-ниң Өөредилге яамызы ук төлевилелди таныштырып, кожуун бүрүзү боттары тускай «фишкалыг» болурун сагындырган. «Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел кожууннар аразында уругларның бүгү тала-биле харылзаазын, найыралын быжыглаарындан аңгыда, кичээлдерже уругларның сонуургалын чаа-чаа аргалар-биле хаара тударының арга-дуржулга солчулгазы болур.
#Чаңгысдээрадаанга #Тес_Хем #Минобр #Сылдысчыгаш_Солун

Меню