«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел Сарыг-Септе

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң Ю.А. Гагарин аттыг 1 дугаар школазының директору Радченко Марина:

— «Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел дээрге республика чергелиг улуг интернационалчы клуб деп болур. Аңаа шупту кожууннарның школчылары болгаш башкылары бот-боттары-биле харылзаалыг ажылдап, найыралдыг болуру-дур. Ажылдап эгелей бергеш, харын-даа ада-иелерниң харылзаазын база эскердим. Бистиң уруглар өске ырак кожууннар барып көрбээн. Улуг-Хемге чорааш оларның амыдыралы-биле танышкаш дыка сонуургап келген. Көрген, билген чүүлдерин ада-иезинге база дамчыдып турар. Олар уругларын таварыштыр өске кожууннар-биле харылзааны тудуп турар дээр болза частырыг эвес.

Бир талазында хоорай, суур, кожууннар уругаларын анаа-ла найыралдаштырып турар эвес, школачыларның-даа, башкыларның-даа аразында арга-дуржулга солчулгазы, школачы туризмниң, күрүне дылдарының сайзыралы, ук чоннуң культуразы дээш оон-даа өске ажыктыг чүүлдер хөй . Мындыг хемчеглерге кол черни уруглар ээлеп турар. Ынчангаш албан-езу кезээниң соонда, уруглар таныжып, кады ойнап, чугаалажыр үени бодап алыр ужурлуг. Баштайгы хүннеринде шуут эжишкилер болу бербес-даа бол, интернет, телефон дамчыштыр эдержип, найыралдыг болу бээри магат.
Төлевилел-биле биске аалдап келгеннерге болгаш барып чораан кожууннарывыстың аразынга интернет таварыштыр харылзажыр «Чаңгыс дээр адаанга» деп бөлүк ажыдарын планнап турар бис.
Кол чүве ужуражылгалар соонда уругларның чырып турар карактарын, чаа билип алган сүүлдерин мурнун булаажып чугаалап турарын көргеш, шын орукта бис деп билир. Ада-иелер база уруглары солун аян-чорук кылып, ажыктыг чүүлдер билип ап турарынга таарзынганын чугаалап турарлар.
Бо ужуражылгалар мынчаар төнүп калбас. Чижээлээрге, чайгы үеде Белбей кадыкшылга лагеринге төлевилелдиң киржикчилери-биле интернационалчы ужуражылганы планнап турар бис. Аңаа 21 хонук иштинде социал четкилер таварыштыр эвес, боттары ужуражып, культурлуг, интеллектуалдыг, спортчу хемчеглерге киржир, найыралын улам быжыктырар.

Республиканың башкыларын «Чаңгыс дээр адаанга» төлевилелге идепкейлиг киржиринче кыйгырдым.

#Пододнимнебом #Проект #Тыва #Сарыг_Сеп #Чал_Кежиг #Сылдысчыгаш_Солун

Меню