«Чаңгыс дээр адаанга» төлевилел Сарыг-Септе

Ук төлевилелдиң эгелекчилери Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң Ю.А. Гагарин аттыг 1 школазы идепкейлии-биле боттандырбышаан. Бо удаада сарыг-сепчилер Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг школазының 10-гу классчылары-биле найыралдың ужуражылгазын эрттирген.

Тожужулар суурже кирип олурда-ла изиг сүттүг шайлыг уткуп алгаш, төөгү-краеведтиг музейже, церковьче, аныяктар парыгынче экскурсиялаткан.

Дараазында школага кээп, боттарының быжырган чаагай чемнери-биле уругларны хүндүлеп, школа-биле таныштырган соонда, бот-боттарынга байыр чедиржип найыралдашканнар. Сарыг-Сеп школачылары күш-ажыл кичээлинде кылган белекчигештерин чал-кежигжилерге сөңнээн.

Ужуражылга орус дыл темазынга болганда, А.С. Пушкинниң чогаалдарынга квест оюнну эрткен. Кожа кожууннарның башкылары, өөреникчилери улам билчип, арыг-агаарга дыштаныры-биле чоруптулар.

Төлевилелге киржир школачыларны кожууннарның чагырга черлери, депутаттар деткип, кывар-чаар материалдар-биле хандырганын дыңнаттылар.

#Пододнимнебом #Проект #Тыва #Сарыг_Сеп #Чал_Кежиг #Сылдысчыгаш_Солун

Меню