Чаа 2022 чылда стол кырынга салыр аъш-чем

Пар чылының ынак чемнери

2022 чылдың ээзи Пар болур. Бо амытанны өөртүп сергедирде, өг-бүлеге эъттен кылган хөй чемнер турар болза эки. Оон аңгыда, чылдың Ээзи балыкка ынак. Ынчангаш стол кырынга эъттен кылган чемнер, чижээлээрге, эъттиг рулет, колбаса, шашлык дээн ышкаш чемнер турарга эки. Оларны хайындырып, бустап, хаарып, ыштап база ажык отка шиштеп болур. «Сылдысчыгаш» уруглар солуннуң редакциязы Чаа чылдың столунга салыр чаагай чемнер рецептизин үлежири-биле челленджти социал четкиге чарлаан. Уруглар идепкейлиг киришкен.
Байырлалдың руледи
Тырткан эътке холуур ингредиентилер: тырткан эът – 900 г; дагаа чуургазы – 1; горчица (баварская) – 1 улуг омааш ишти; панировкалаан сухари – 2 улуг омааш ишти; кургаг чеснок – 1 улуг омааш ишти; сүт – 30 мл; кара перец – 1 бичии омааш ишти; дус – 1 бичии омааш ишти; зелень (кургаг) – 1 улуг омааш ишти.
Чемчизи:
Сыр (бичииледир доорап каан) – 200 г; ветчина (бичииледир доорап каан) – 200 г; бекон – (бичииледир доорап каан) – 500 г; согуна – 2 шт; чеснок – 3 шт; орех – 1 адыш; горчица – 1 бичии омааш иштинге; үс – 3 улуг омааш ишти.
Белеткээри: шупту ингредиентилерни белеткеп алыр. Тырткан эътче горчица, чеснок, чуурга болгаш сухарини холуур. Сүттен немей куткаш, экидир холуй, тудар.
Орехти үр үе эвес иштинде сковородкага быжырып болур.
Согуна, чеснокту саргартыр быжырыптар. Орех, согуна, чеснокту чаңгыс тавакка салгаш, горчица, перец, дус-биле экидир холуур.
Чем кылыр тускай чуга пленкага тырткан эътти чуга кылдыр калбактааш салыр. Фарштың кырынга бичии-бичии кылдыр кезип каан сырны салыр. Сырның кырынга ветчина. Ветчинаның кырынга быжырган согуна, чесногувусту салыптар бис. Тускай чуга пленка-биле ону борбактап туткаш, колбаса дег долгап кылыр.
Фольгага салгаш, 180-190 изиг температуралыг духовкага 10-15 минута тургузар.

Дыка чаагай эъттиг рулет болур! Чемиңер чирттингир-ле болзунам! Байырлал-биле!

Ай-Кыс Камзарова,
Ээрбек школазының өөреникчизи.

Меню