Чаа уруглар садтары

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда «Угулза» болгаш Бай-Хаак кудумчузунда «Алдын Дүлгүүр» уруглар садтары хоорайны аян-чараш шинчи киирип, чаштарга удавас эжиин ажыдар.
«Чаа уруглар сады бо 2021 чылдың октябрь айда ажыглалга кирер. Ниитизи-биле 280 чаштарга көрдүнген, 14 бөлүк бар, оларның 4-ү ясли бөлүү, артканнары 3-7 хар назылыг уругларга бөлүктер бар болур»-деп «Алдын Дүлгүүр» уруглар садының эргелекчизи Алесия Бажина чугаалаан.

Чуруктар Буян Ооржактың.

#детскиесады #чаауругларсады #сылдысчыгаш_солуну

 

Меню